آموزش شنا بزرگسالان

آموزش شنا بزرگسالان

نوجوانان و بزرگسالان می توانند با ورود ایمن به آب شروع کنند و در ادامه با یادگیری شنای مقدماتی و حرفه ای ادامه دهند.