آموزش شنا خردسالان

آموزش شنا خردسالان

بچه ها بازی های ایمن در آب، اکتشاف در زیر آب، شنای ایمن و خروج از آب را یاد می گیرند. درس ها ترکیبی از فعالیت ها، بازی ها و تمرین ها هستند.