آموزش شنا کودکان

آموزش شنا کودکان

کودکان از یک شروع به کار ایمن و پایه ای برای یادگیری شنا فراتر رفته و با چهار شنای اصلی آشنا می شوند.