درخواست همکاری

لطفا قبل از انتخاب و تکمیل فرم مربوطه موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • زمان کافی برای تکمیل فرم ها در نظر بگیرید.
 • مرکز شنا یک مجموعه دانش بنیان است که تلاش بر تسهیل آموزش شنا در ایران را دارد.
 • در تکمیل اطلاعات دقت فرمایید، در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم صداقت در تکمیل فرم ها بر عهده شما می باشد.
 • در انتهای فرم های ناجی و مربی از شما تصاویر زیر درخواست می شود،این تصاویر برای بررسی اطلاعات وارد شده از سوی شما است. بنابراین قبل از شروع به تکمیل فرم تصاویر مربوطه را تهیه کرده و محل آن ها را در دیوایس خود بدانید.
  • تصویر چهره
  • تصویر ورزشی
  • تصویر قدی
  • تصویر کارت ملی
  • تصویر آخرین مدرک نجات غریق
  • تصویر آخرین مدرک مربی گری
 • فرآیند جذب و برقراری تماس برای ادامه مراحل زمانبر بوده و تماس نگرفتن در مدت زمان مشخص دلیل بر عدم قبول شدن شما نمی باشد.