آموزش شنا به کودکان - سُر خوردن روی آب - 5 تا 12 سال

توضیحات

آموزش شنا به کودکان

  • دوره سُر خوردن روی آب

در این دوره کودکان 5 تا 12 سال بر موقعیت بدن و کنترل، تغییر جهت، حرکت رو به جلو در آب تمرکز می کنند و همچنین در صورت افتادن در آب می توانند بیرون بیایند. این کلاس برای بچه هایی است که هنوز نمیتوانند خود را به جلو و عقب سوق دهند.

در این کلاس فرزند شما خواهد شد:

-نگاه کردن به یک شی در پایین استخر
– حرکت به اندازه 10 متر از سمت دیوار به جلو و عقب
-شناور ماندن به مدت 20 ثانیه
-چرخش از پشت به جلو و از جلو به عقب
-پرش، فشار، چرخش، گرفتن
-شنا کردن، شناور ماندن و شنا کردن 5 متری
-نگه داشتن آب در اطراف دیوار به مدت 10 ثانیه
-خروج از آب

 

 

ثبت نام کلاس جدید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مرحله 1 از 2