آموزش شنا کودکان - ورود به آب - 5 تا 12 سال

توضیحات

آموزش شنا کودکان

در دوره آموزش شنا کودکان بچه های 5 تا 12 سال با ورود به زیر آب آشنا می شوند و همچنین می توانند از زیر آب بیرون بیایند. این کلاس برای بچه هایی است که هنوز نمی توانند خودجوش وارد آب بشوند. در کلاس آموزش شنا کودکان فرزند شما موارد زیر را فراخواهد آموخت:

 

-غوطه ور شدن در آب

-حرکت به عقب و جلو به سمت دیوار با کمک

-حرکت در آب به مدت 10 ثانیه با کمک

-چرخش از پشت به جلو و از جلو به عقب

-پرش، فشار، چرخشو گرفتن با کمک

-شنا، شناور ماندن به اندازه 10 متر با کمک

-خروج از آب

 

 

ثبت نام کلاس جدید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مرحله 1 از 2