درخواست مربی شدن

استخدام مربی شنا
صفحه 1 از 5

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مشخصات

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

مثلا : 160

مثلا : 65

مثلا : 1360

محل کار

گزینه های ستاره دار الزامی است.

نام منطقه یا محدوده

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

تومان

تومان

برای بهتر دیده شدن از سوابق کاری و توانایی های خود بنویسید. درصورتی که محدودیت زمانی و یا توضیح تکمیلی دارید درج فرمایید.

این تصویر تاثیر بسزایی در جذب مشتری دارد

مشخصات درج شده روی کارت در صفحه شما قرار می گیرد.

مشخصات درج شده روی کارت در صفحه شما قرار می گیرد.

در صورتی که مدارک دیگری دارید در اینجا درج کنید

در صورتی که مدارک دیگری دارید در اینجا درج کنید

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند از فعالیت ربات ها جلوگیری کنیم.